Головна » 2020 » Жовтень » 7 » Внутрішня система забезпечення якості освіти
10:49 AM
Внутрішня система забезпечення якості освіти

При розробленні системи внутрішньошкільного контролю взято 8 стандартів, які описані в Законі України «Про освіту»:

 • стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти;
 • система й механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • критерії, правила та процедури (КПП) оцінювання учнів;
 • КПП оцінювання діяльності педагогічних працівників;
 • КПП оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;
 • створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.

Об’єктами внутрішньошкільного контролю та педагогічного нагляду є:

 • навчальний процес виховний процес
 • методична робота
 • науково-дослідницька та експериментальна діяльність
 • стан учнівського, педагогічного та батьківського колективів
 • матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу.

Технологічні кроки контролю:

 • збір інформації про стан і функціонування об’єкта дослідження;
 • діагностування процесів розвитку цього об’єкта;
 • аналіз виявленого стану справ;
 • здійснення експертизи досягнення цілей;
 • прийняття управлінського рішення;
 • оцінка ефективності стратегій, успіхів і прорахунків.

Система внутрішнього забезпечення якості складається з таких компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • якість проведення навчальних занять;
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розроблення рекомендацій щодо їх покращення;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Моніторинг якості освіти здійснюється з метою з'ясування результативності функціонування закладу освіти, а також для визначення пріоритетів і умов перспективного розвитку. Його дані є основою для прийняття обґрунтованих управлінських рішень як оперативного, так і стратегічного характеру. Тому здійснення освітнього внутрішкільного моніторингу є необхідною умовою забезпечення якості освіти.

Особистісне спрямування загальної середньої освіти зумовлює необхідність інтегровано оцінювати її якість в єдності індивідуальних характеристик особистості, педагогічних показників організації освітнього середовища і соціальних параметрів функціонування навчального закладу. За характером впливу на якість шкільної освіти навчальний заклад використовує такі показники для її оцінювання:

результативність (рівень навченості, вихованості, соціальної зрілості, спортивні досягнення);

ефективність (економічна або соціальна, прийняття рішень, збереження здоров’я, рівень правопорушень);

доцільність (досягнення поставлених цілей, упровадження засобів, набір предметів, номенклатура спеціальностей, психологічний супровід);

оптимальність (сформованість цілісної системи освіти, мережа класів, відповідність засобів і результатів, часові показники);

розвиток (динаміка змін, прогрес-стагнація-регрес, психічна діяльність, креативність);

забезпечення (ресурси, фінансові потоки, комп’ютеризація, матеріально-технічна база);

потенційні можливості (кадровий склад, підвищення кваліфікації, контингент учнів, залучення позабюджетних коштів).

За завданнями, що стоять перед моніторингом, він є системним, проблемним і аспектним.

Системний моніторинг якості освіти має на меті цілісно дослідити об’єкт за внутрішніми і зовнішніми компонентами якості освіти, тобто з’ясувати умови функціонування (ресурсне забезпечення, кадровий потенціал, технологічність управлінської діяльності тощо), оцінити навчальний процес (зміст освіти, задоволення освітніх потреб учнів, майстерність викладання тощо) і визначити результативність навчання (рівень навчальних досягнень, компетентність, когнітивний, духовно-моральний і діяльнісний компоненти розвитку особистості, ступінь її соціальної адаптації тощо).

Проблемний моніторинг націлений на вивчення певного компонента якості освіти, наприклад, умови функціонування освітнього середовища, організацію навчального процесу, результатів освіти.

Аспектний моніторинг вивчає окреме питання чи акцентує увагу на одному з компонентів якості освіти, коли виокремлюється певний елемент, аспект діяльності об’єкта моніторингу і за ним оцінюється певна складова якості освіти.

Моніторинг індивідуальних особливостей розвитку дитини дає можливість оцінити освітні траєкторії за персоніфікованими критеріями, попередити негативні прояви розвитку суб’єкта навчання. На індивідуальному рівні оцінювання беруться досягнуті учнями особистісні результати: успішність в оволодінні програмою навчання, навчальні досягнення, рівень соціалізації особистості, психічний і фізичний розвиток. У даному випадку моніторинг виступає здебільшого як педагогічний інструментарій, оскільки обмежується суто особистісними характеристиками здобуття освіти. За ними не в повній мірі можна оцінити якість освітньої системи, в якій перебуває здобувач освіти.

На рівні закладу основою оцінки ефективності роботи за певний період є індивідуальний прогрес кожного учня.

Моніторинг у навчальному закладі відстежує:

1) управлінську діяльність адміністрації; результати — розвиток навчального та виховного процесів у закладі та підвищення рівня самоорганізації адміністрації школи; якість роботи вчителів;

2) управлінську діяльність вчителів у навчально-виховному процесі; результат — рівень знань учнів і самоорганізації вчителів;

3) діяльність учнів і самоуправління процесом засвоєння знань; результат — рівень та якість засвоєння змісту навчання і спроможності учнів застосовувати засвоєні знання для адаптації в навколишньому середовищі.

У закладі для проведення моніторингу передбачено:

 • проведення вимірювань знань учнів із базових предметів протягом навчального року (директорські контрольні роботи у формі тестування), тести з критичного читання, комплексні тести із природничо-математичних дисциплін, комплексні тести із гуманітарних дисциплін;
 • аналіз рівня навчальних досягнень за результатами тематичних атестацій і семестрового оцінювання та за результатами ДПА;
 • результати участі учнів в олімпіадах і конкурсах різних рівнів;
 • збір, аналіз та узагальнення інформації про фактори, які впливають на успішність навчання;
 • регулярне анкетування, що проводиться серед учнів, а також учителів 2 рази на семестр (анкети складаються з питань, що охоплюють усі сторони життя навчального закладу: якості викладання кожного навчального предмета, підручників та інших навчальних матеріалів, об’єктивності оцінок, стану навчальних приміщень, роботи бібліотеки, майстерень, їдальні, книгарні, спортивних споруд тощо. Аналіз анкет дозволяє свідчити про ефективність кожного вчителя і всіх служб та дозволяє своєчасно вживати відповідних заходів);
 • вивчення стану викладання базових дисциплін;
 • інтерпретація результатів вимірювань і дослідження причин відмінностей навчальних досягнень різних категорій учнів;
 • розробляння рекомендацій щодо організації коригувальної діяльності учнів та педагогічних працівників для досягнення певного рівня компетентностей;
 • створення відповідних навчально-методичних матеріалів для коригування навчальної підготовки учнів;
 • безперервне удосконалення засобів вимірювання та технології проведення моніторингу.

Система внутрішнього забезпечення якості освіти повинна сприяти взаємодії учнів, батьків, адміністрації навчального закладу і їх взаємовідповідальності в забезпеченні якості освіти.

Результат внутрішньошкільного контролю — це підстава для прийняття управлінських рішень. Адже мета контролю — запобігти помилкам і недолікам у навчально-виховному процесі або своєчасно їх виявити й виправити.

В умовах демократизації освіти внутрішньошкільний контроль наближається до педагогічного нагляду.

 

Категорія: Прозорість | Переглядів: 189 | Додав: GLM | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar